کووید19 دلتا

کرونا و کپسول اکسیژن

/post-48

دستورالعمل ایمنی برای نگهداری و استفاده از کپسول های اکسیژن