کرونا

الزامات HSE در مراکز واکسیناسیون

/post-71

پروتکل های بهداشتی در مراکز واکسیناسیون کرونا


پوستر آموزشی نحوه استفاده از ماسک

/post-69

روش استفاده ایمن و بهداشتی از ماسک