واکسن

واکسن آسترازنکا ایمنی و عوارض جانبی

/post-80

نتایج آخرین مطالعات تحقیقی در مورد واکنس اکسفورد/ آسترازنکا


الزامات HSE در مراکز واکسیناسیون

/post-71

پروتکل های بهداشتی در مراکز واکسیناسیون کرونا