مرگ و میر ناشی از کار

آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در جهان

/post-79

مطابق با آخرین مطالعات سازمان های بهداشت جهانی و کار سالانه تقریبا 2 میلیون نفر بر اثر عوامل زیان آور محیط کار جان خود را از دست می دهند.