رانندگی تدافعی

ایمنی و بهداشت حرفه ای برای رانندگان

/post-77

آیا می دانید هر 5 ثانيه یک مرگ بر اثر حادثه رانندگی در جهان رخ می دهد