بیماری ناشی از کار

گرمازدگی

/post-19

گرمازدگی فوریتی پزشکی و تهدید کننده حیات می باشد.