آتش نشانی

حریق تجهیزات الکتریکی

/post-25

خاموش کننده مناسب برای حریق تجهیزات الکتریکی


پوستر آموزشی نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی

/post-20

پوستر آموزشی نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی