تفاهم نامه همکاری

به استحضار کارفرمایان و متخصصین بهداشت حرفه ای شاغل در استان البرز می رساند، مطابق با مذاکرات صورت گرفته فی مابین شرکت آرتا بهبود ایمن ( از شرکت های پیشرو در زمینه خدمات بهداشت حرفه ای استان البرز ) و گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز از این پس کلیه نمونه های شیمیایی این مرکز برای حصول اطمینان از حفظ کیفیت و ارائه گزارشی دقیق به کارفرمایان توسط متخصصین دانشگاه علوم پزشکی البرز مورد آنالیز قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است این تفاهم نامه فعلا در مراحل اولیه قرار دارد و در آینده نزدیک به سایر بخش ها نیز گسترش خواهد یافت.