پوستر آموزشی امروز در خصوص الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای در مراکز واکسیناسیون کرونا می باشد.


پوستر آموزشی پروتکل های بهداشتی در مراکز واکسیناسیون کرونا