HSE PLAN چیست ؟

با گسترش روز افزون آگاهی کارفرمایان نسبت به ایمنی و بهداشت حرفه ای امروزه کمتر پروژه پیمانکاری را می توان یافت که فاقد طرح HSE PLAN باشد. به صورت کلی به برنامه کارفرما در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست HSE PLAN گفته می شود.

کاربرد HSE PLAN ( هدف از تهیه HSE PLAN ) ؟

در واقع با تدوین این طرح پیمانکار به کارفرما اعلام می کند که دارای طرح و برنامه منسجم جهت پاسخگویی به قوانین، مسائل مرتبط به حوزه سلامت، ایمنی کارکنان و متعهد به حفاظت از محیط زیست می باشد.

ساختار سند HSE PLAN چگونه است ؟

این سند به صورت کلی ساختار مشابه با سایر استانداردهای سیستم های مدیریتی مخصوصا ISO 45001 دارد و دارای عناصر مشترکی با این استاندارد می باشد.

عناصر HSE PLAN چیست  ؟

این برنامه از هر کارگاه به کارگاه دیگر متفاوت می باشد ولی برخی عناصر مشترک در این برنامه در بند نحوه تدوین شرح داده شده اند.

نحوه تدوین HSE PLAN ؟

در تدوین HSE PLAN اصول کلی ذیل باید رعایت گردد.

هدف

در تدوین این بند باید به روشنی هدف طرح متناسب با کارگاه تدوین و بیان شود، از بیان کلمات نامفهوم و نامرتبط خودداری باید شود.

دامنه کاربرد

پیمانکار نه تنها در حوزه فعالیت خود پاسخگو مسائل مرتبط باید باشد بلکن در حوزه های مشترک با سایر پیمانکارها نیز باید پاسخگو باید باشد، لذا ضروری است در تدوین طرح دامنه کاربرد به وضوح مشخص گردد.

خط‌مشی

خط مشی بیانگر بالاترین تعهد مدیریت ارشد به ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد، از این رو باید در تدوین خط مشی تمامی مسائل مرتبط لحاظ گردد و حتما به امضای ارشدترین مدیر مجموعه برسد.

اهداف سیستم

هیچ برنامه ای بدون وجود اهداف اثر بخش نخواهد بود. در تدوین اهداف باید به اصل SMART بودن آنها توجه شود.

مسئولیت‌ها

نکته اساسی دیگر در تدوین HSE PLAN شفاف نمودن نقش ها و مسئولیت تمام اجزای دخیل در این برنامه است.

مدیریت ریسک

قلب HSE PLAN مدیریت ریسک صحیح می باشد. ضروری است به صورت نظامند ریسک ها شناسایی و در راستای مدیریت خطرات مرتبط با آنها اقدام شود.


الزامات قانونی مرتبط

هر پروژه بنا به نوع آن دارای یک سری الزامات قانونی مرتبط با پروژه می باشد که ضروری است شناسایی و در محیط کار اجرا شوند.

آموزش

کلید اصلی موفقیت طرح، کارکنان با دانش می باشد. از این رو تدوین برنامه آموزشی مرتبط متناسب با ریسک های کارگاه گام مهم در تحقق اهداف می باشد.

ارتباطات و مشارکت

در طرح برنامه باید به روشنی در خصوص مشاوره و مشارکت کارکنان در این طرح و نقشه کمیته های حفاظت فنی صحبت گردد.

مستندات

نحوه ایجاد اسناد، ویرایش، حذف، بایگانی و .... یکی دیگر از بندهای طرح HSE PLAN می باشد.
کنترل عملیات

باید در طرح برنامه به روشنی طرح مدیریت ریسک های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، کنترل خطرات، علائم ایمنی مورد استفاده، بازدید و بازرسی و .... پرداخته شود.

روش‌های اجرایی HSE

کلیه روش های اجرایی یا دستورالعمل ها در این بخش قرار می گیرند این بخش می تواند شامل دستورالعمل مدیریت حوادث، مجوزهای کار، مدیریت ریسک و ... باشد.

ارزیابی عملکرد

HSE PLAN یک طرح پویا و همواره زنده می باشد ضروری است جهت ارزیابی عملکرد این طرح شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری عملکرد سیستم تعریف و در بازه های زمانی منظم عملکرد سنجیده شود.

مدیریت شرایط اضطراری

بحران شاید هر 30 سال یکبار رخ دهد ولی در صورت عدم آمادگی می تواند تمام داشته های 30 سال را نابود کند، در طرح باید به بیان روش های برای مدیریت شرایط اضطراری اشاره و به تفصیل شرح داده شود.


تیم مشاوران آرتا بهبود ایمن در راستای حمایت از صنایع در دوران سخت پاندمی کووید 19 آماده تدوین این طرح  با تخفیف ویژه می باشد، شما کارفرما گرامی برای دریافت این خدمات می توانید با ما در تماس باشید.

درخواست تدوین HSE PLAN