همانگونه که قبلا ذکر کردیم در سنجش عوامل زیان آور محیط کار یکی از حدود بسیار مهم مواجهه شغلی میزان TWA می باشد. حال این شاخص چیست و چه کاربردی دارد ؟

OEL - TWA

عبارت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در  8 ساعت کار روزانه و  40 ساعت کار در هفته به طوری که مواجهه مستمر و روز به روز با این مقدار تقریباً در کلیه کارگران باعث ایجاد عارضه نامطلوبی نگردد مشروط بر آنکه فاصله زمانی بین پایان  8 ساعت کار و شروع مجدد آن کمتر از  16 ساعت نباشد و در این مدت با همان مواد شیمیایی یا عوامل تشدید کننده اثرات آنها مواجهه نداشته باشند. گمان می رود دستگاههای دفاعی بدن بتوانند سموم حاصل از  8ساعت کار را دفع و یا بوسیله پدیده های بیولوژیکی خنثی نمایند. بایستی در نظر داشت که اگر چه در برخی از موارد محاسبه غلظت متوسط هفتگی (به جای یک روز کاری ) ممکن است مناسب باشد، اما حدود تعیین شده با شرط  8 ساعت کار روزانه می باشد و بایستی متوسط غلظت روزانه با حدود تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد. یکی از مواردی که اخیرا توسط کمیته تعیین حدود آستانه مجاز مواجهه شغلی افزوده شده است، مواجهه بیشینه می باشد زیرا اغلب موادی که OEL - TWA دارند فاقد OEL - STEL می باشد با این حال مواجهه بیشینه ی کوتاه مدت که بالاتر از حد OEL - TWA باشد باید به شکل موثری کنترل شود. حتی اگر OEL - TWA 8 ساعته آن پایین تر از مقادیر توصیه شده باشد. مطابق با توصیه مرکز سلامت محیط و کار افزایش موقتی میزان مواجهه های کارگران می تواند تا  3برابر میزان  OEL-TWA باشد به شرطی که بیشتر از  15دقیقه و بیشتر از  4 مرتبه با فاصلۀ یکساعته در طول یک روز کاری نباشد.

زمانی که   TWA بر مبنای 15 دقیقه سنجیده می شود تحت هیچ شرایطی دامنه نوسانات مواجهه کارگر نباید بیشتر از  5 برابر میزان  OEL-TWA باشد.

میزان TWA در 8 ساعت نباید از میزان یک دوره کاری 8 ساعته فراتر برود.


برای برخی مواد مانند گازهای محرک به دلیل اثر زیان آور فقط حد مجاز سقفی کاربرد دارد که در مقالات بعدی نیز به آن می پردازیم.