اندازه گیری مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار، پیش نیاز برنامه های مهمی چون تدوین و اجرای برنامه های کنترل عوامل زیان آور محیط کار، استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط های کار اجرای معاینات شغلی بدو استخدام و دوره ای، تعیین صفت سخت و زیان آوری مشاغل، آموزشهای بهداشت حرفهای به شاغلین و درنهایت انتخاب و استفاده بهینه از تجهیزات حفاظت فردی است. پس از اندازه گیری های انجام شده برای ارزیابی نتایج، نیاز به معیارهای قضاوت خواهد بود. لذا تدوین حدود مجاز توسط وزارت بهداشت برای آلاینده های محیط کار امری لازم و اجتناب ناپذیر است تا ضمن توصیه های لازم ضوابط مشخص و واحدی برای کنترل عوامل زیان آور محیط کار در اختیار ارائه کنندگان خدمات بهداشت حرفهای، کارفرمایان، صاحبان مشاغل و صنایع و کارکنان قرار گیرد.

حدود مجاز چیست ؟

مطابق با نظر سازمان ها و مراجع مسئول در حوزه بهداشت حرفه ای و سلامت کار اگر کارکنان روزانه به مدت 8 ساعت و 40 ساعت در هفته با حدود تعیین شده مواجهه شغلی داشته باشند با سطح اطمینان خوبی برای دوره های کاری و بعد از آن سلامت ایشان تامین می گردد.

اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط جسمانی و زمینه های فردی پرسنل کار متفاوت است و این حدود بیانگر مرز قطعی سلامت و خطر نیست و متخصصان بهداشت حرفه ای باید برای تامین هرچه بیشتر سلامت به موارد حدود مراقبت نیز توجه نمایند.


در مقالات بعدی به صورت جداگانه حدود مجاز مواجهه شغلی مواد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.