پنجمین ویرایش کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) تدوین وزارت بهداشت از لینک ذیل قابل دریافت می باشد.

حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش پنجم سال 1400