مطابق با مصوبه کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری انجمنهای ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور نرخ دستمزد مصوب جهت ارائه خدمات مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای درسال 1400به شرح ذیل اعلام می گردد. 


حقوق بهداشت حرفه ای 1400

تعرفه خدمات مشاوره ای و پاره وقت بهداشت حرفه ای، ایمنی و HSE در سال 1400