ماموریت شرکت آرتا بهبود ایمن

ماموریت شرکت آرتا بهبود ایمن

  • حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار
  • ارتقا سطح فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای کارفرمایان
  • ارائه خدمات با کیفیت در کنار اقتصادی بودن آنها
  • توانمندسازی کارشناسان بهداشت حرفه ای
  • ایجاد بستری برای ارائه خدمات شرکاء و همکاران
  • درامد زایی برای کارشناسان صنایع