بیانیه رفع مسئولیت

بیانیه رفع مسئولیت

گروه آرتا تنها به عنوان پلتفرمی برای ارائه خدمات همکاران و شرکا بر مبنای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین فعالیت می کند، لذا مسئولیت در قبال مجوزها و حوزه فعالیتی جغرافیایی شرکای خود ندارد. شرکای آرتا مطابق با تفاهم نامه موظف به فعالیت در چارچوب قانون های مربوطه و کسب مجوزات لازم می باشند.